Dương Hữu Trữ - Phim Mới

Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương
Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương

Monarch Industry (2021)

Lưu Kim Tuế Nguyệt
Lưu Kim Tuế Nguyệt

My Best Friend’s Story (2020)

Phong Thanh
Phong Thanh

The Message (2020)