Phim Thần Thoại - Phim Mới

Quyền Trượng Mãnh Sư
Quyền Trượng Mãnh Sư

Katha Singh (2021)

Truyền Thuyết Người Cá Đông Hải 2
Truyền Thuyết Người Cá Đông Hải 2

Legend of the Mermaid 2 (2021)

Trường An Phục Yêu
Trường An Phục Yêu

Kill The Monster (2021)

Tế Công: Hàng Long La Hán
Tế Công: Hàng Long La Hán

The Mad Monk (2021)

Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương
Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương

Monkey King Reborn (2021)

Phong Thần: Hoạ Thánh Trở Về
Phong Thần: Hoạ Thánh Trở Về

Cherish the World (2021)

Quỷ Hoạ Hồ
Quỷ Hoạ Hồ

The Mysterious Fox (2021)

Trường Bạch: Thái Tuế
Trường Bạch: Thái Tuế

Legend Of Snake 2 Tai Sui (2021)

Trường Bạch: Linh Xà Truyện
Trường Bạch: Linh Xà Truyện

Legend Of Snake (2021)

Ngộ Long
Ngộ Long

Miss The Dragon (2021)

Ngọc Chiêu Lệnh (Phần 2)
Ngọc Chiêu Lệnh (Phần 2)

No Boundary (Season 2) (2021)

Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận
Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận

The First Myth: Clash of Gods (2021)

Sisyphus: Thần thoại
Sisyphus: Thần thoại

Sisyphus: The Myth (2021)

Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi
Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi

Thunder Twins (2021)

Bạch Xà: Tình Kiếp
Bạch Xà: Tình Kiếp

White Snake (2021)

Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh
Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh

The Yin Yang Master (2021)

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018

Lord Xue Ying (2018)

Thần chủ Linh Lung
Thần chủ Linh Lung

The Blessed Girl (2021)

Mao Sơn
Mao Sơn

Mao Shan (2021)

Huyền Thoại Sơn Vũ
Huyền Thoại Sơn Vũ

Legend of Shanyu Town (2021)

Giấc Mộng Liêu Trai
Giấc Mộng Liêu Trai

New Darktale (2021)

Chung Cực Bút Ký
Chung Cực Bút Ký

Ultimate Note (2020)

Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần
Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần

Legend Of Deification (2020)

Vạn Quốc Chí
Vạn Quốc Chí

Wings of The World (2019)

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

Meteor Butterfly Sword (2010)

Hàng Long Đại Sư: Đội Săn Rồng
Hàng Long Đại Sư: Đội Săn Rồng

Dragon Hunter 2 (2020)

Long Vô Mục
Long Vô Mục

The Eye Of The Dragon Princess (2020)

Na Tra Hàng Yêu Ký
Na Tra Hàng Yêu Ký

Legend of Nezha (2020)

Thiên Tỉnh Chi Lộ
Thiên Tỉnh Chi Lộ

Legend of Awakening (2020)

Dân Gian Kỳ Dị Chí
Dân Gian Kỳ Dị Chí

The Book Of Mythical Beasts (2020)

Đại Thần Hầu
Đại Thần Hầu

Great God Monkey (2020)

Tân Thiện Nữ Ưu Hồn: Tình Nhân Gian
Tân Thiện Nữ Ưu Hồn: Tình Nhân Gian

Chinese Ghost Story: Human Love (2020)

Hiệp Thám Giản Bất Tri
Hiệp Thám Giản Bất Tri

Ancient Detective (2020)

Ma Thổi Đèn: Mê Động Long Lĩnh
Ma Thổi Đèn: Mê Động Long Lĩnh

Candle in the Tomb: The Lost Caverns (2020)

Cửu Châu Thiên Không Thành 2
Cửu Châu Thiên Không Thành 2

Novoland: The Castle in the Sky 2 (2020)

Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ
Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ

The Gods (2018)

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Eternal Love,The Pillow Book (2020)

Cửu châu: Thiên Không thành
Cửu châu: Thiên Không thành

Novoland:The Castle In The Sky (2016)

Tân Phong Thần: Na Tra Phá Hải
Tân Phong Thần: Na Tra Phá Hải

Nezha Conquers the Dragon King (2019)

Pháp Sư Vô Tâm 3
Pháp Sư Vô Tâm 3

Wu Xin: The Monster Killer 3 (2020)